English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

 

更新日期:15/1/2018

 

 

各級遠足審核員

香港青年獎勵計劃 遠足導師獨木舟導師

 

以下人士已被委任為本會各級遠足審核員,委任日期至2018331日為止。倘各級遠足審核員個人之領袖委任書失效,其有關審核員委任資格亦告終止。

 

各級遠足審核員為總會指定負責 為各支部成員提供有關地圖與指南針運用及遠足的訓練,使該等成員有所準備及能應付支部內各種相關考驗及活動。

 

  附有#號之人士為總會指定負責童軍、深資童軍及樂行童軍支部成員進行香港青年獎勵計劃野外鍛鍊科之遠足導師。初級遠足審核員可審核銅章、遠足審核員可審核銅/銀章、高級遠足審核員可審核銅/銀/金章級的遠足項目。

 

附有號之人士為總會指定負責童軍、深資童軍及樂行童軍支部成員進行香港青年獎勵計劃野外鍛鍊科之獨木舟導師。初級遠足審核員可審核銅章、遠足審核員可審核銅/銀章、高級遠足審核員可審核銅/銀/金章級的獨木舟項目。

 

如獲任何單位邀請,彼等可以替該單位舉辦訓練班及為童軍、深資童軍和樂行童軍進行野外鍛鍊科遠足/獨木舟訓練及審核工作

 

 

初級遠足審核員

 

初級遠足審核員如獲區、地域或總會邀請時,可舉辦香港青年獎勵計劃銅章級野外鍛練科訓練班;如獲旅、區、地域或總會邀請時,可為香港青年獎勵計劃銅章級野外鍛練科實習旅程與評核旅程擔任評核員。完成後,審核員須在應考者之紀錄冊上,或訓練班証書上簽署並寫上其審核員編號,以便確認。

 

 

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

 

 

戚建富

CHIK Kin-fu David

JEA032

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

劉曉峰

LAU Hiu-fung Nelson

JEA060

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

蔡春鵬

CAI Chunpeng

JEA071

21/06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

謝雯慧

TSE Man-wai

JEA022

04/12/2017

 

 

 

 

 

 

銀禧區

 

白修宜

PEAT Andrew John

JEA065

07/09/2016

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

 

 

楊至鏗

YEUNG Chi-hang

JEA004

18/06/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

譚嘉晞

TAM Ka-hei Phoebe

JEA070

21/06/2017

 

 

 

 

 

 

柴灣區

 

#張浩原

CHEUNG Ho-yuen

JEA062

21/07/2015

 

 

 

 

 

 

港島西區

 

#冼詠倫

SIN Wing-lun

JEA050

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

灣仔區

 

廖穎思

LIU Wing-sze

JEA035

17/04/2015

 

 

 

 

 

 

港島北區

 

李潤泰

LI Yun-tai

JEA053

17/04/2015

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

何文田區

 

高海謙

KO Hoi-him

JEA054

17/04/2015

 

 

 

 

 

 

油尖區

 

#黎慧詩

LAI Wai-sze

JEA026

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

深水埗西區

 

黎嘉竣

LAI Ka-tsun

JEA063

21/07/2015

 

 

 

 

 

 

深旺區

 

鄭晉燊

CHENG Chun-sun

JEA073

10/10/2017

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

 

 

陳木談

CHAN Muk-tam Ronald

JEA033

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

慈雲山區

 

黃維剛

WONG Wai-kong

JEA023

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

戴穎衡

TAI Wing-hang

JEA052

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

九龍灣

 

盧智剛

LO Chi-kong

JEA058

20/04/2015

 

 

 

 

 

 

鯉魚門區

 

關萱彤

KWAN Huen-tung

JEA059

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

鍾梓健

CHUNG Tsz-kin

JEA066

25/10/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

楊永健

YEUNG Wing-kin

JEA067

25/10/2016

 

新界地域

 

 

 

 

 

荃灣區

 

沈裕紅

SUN Yu-hung

JEA041

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

蘇立根

SO Lap-kun

JEA061

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

離島區

 

邱文傑

YAU Man-kit

JEA051

29/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

何文傑

HO Man-kit

JEA069

23/05/2017

 

 

 

 

 

 

屯門西區

 

李貫殷

LEE Koon-yum

JEA068

15/03/2017

 

 

 

 

 

 

元朗東區

 

劉焯斌

LAU Cheuk-pan

JEA029

17/04/2015

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

雙魚區

 

羅修力

LAW Sau-lak

JEA072

07/08/2017

 

 

 

 

 

 

大埔南區

 

#陳俊文

CHAN Chun-man

JEA064

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

沙田西區

 

慕容榮輝

MO YUNG Wing-fai Ronald

JEA038

11/04/2015

 

 

 

遠足審核員

 

遠足審核員如獲區、地域或總會邀請時,可舉辦深資童軍/樂行童軍地圖閱讀訓練班及遠足訓練班,以及香港青年獎勵計劃銅章及銀章級野外鍛練科訓練班。如獲旅、區、地域或總會邀請時,可擔任深資童軍獎章及樂行童軍獎章探險項目,以及香港青年獎勵計劃銅章及銀章級野外鍛練科實習旅程與評核旅程的審核員/評核員。完成後,審核員須在應考者之紀錄冊,或訓練班証書上簽署並寫上其審核員編號,以便確認。

 

 

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

 

 

#刁永才

TIU Wing-choi Gabriel

V0176

20/10/2015

 

 

 

 

 

 

 

(銅章)

#邱晶

YAU Ching

V0184

10/07/2017

港島地域

 

 

 

 

 

港島南區

 

顏瓊瑋

NGAN King-wai

V0131

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

劉子軒

LUI Tsz-hin

V0145

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

張宏剛

CHEUNG Wang-kong

V0177

23/05/2017

 

 

 

 

 

 

維多利亞城區

 

龍文雋

LOONG Man-tsun Vincent

V0183

06/07/2017

 

 

 

 

 

 

港島北區

 

胡定璇

WU Ting-suen Jennifer

V0162

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

V0180

23/05/2017

 

 

 

 

 

 

何文田區

 

鄭澤匡

CHENG Chak-hong

V0178

23/05/2017

 

 

 

 

 

 

油尖區

 

#施亞朗

DE SILVA Lindamulage Aaron

V0181

23/05/2017

 

 

 

 

 

 

旺角區

 

馬建中

MA Kin-chung

V0165

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

慈雲山區

 

#羅建邦

LAW Kin-pong

V0173

04/04/2015

 

 

 

 

 

 

西貢區

 

#楊業勤

YEUNG Yip-kan

V0171

28/02/2015

 

 

 

 

 

 

秀茂坪區

 

#湯偉祥

TONG Wai-cheung

V0170

28/02/2015

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

 

 

葉朗恩

IP Long-yan Ron

V0179

23/05/2017

 

 

 

 

 

 

南葵涌區

 

勞卓鋒

LO Chak-fung

V0172

07/03/2015

 

 

 

 

 

 

荃灣區

(銅章)

羅穎恒

LAW Wing-hang

V0182

21/06/2017

 

 

 

 

 

 

屯門東區

 

林子振

LAM Chi-chun

V0133

18/06/2016

 

 

 

 

 

 

 

(銅章)

林煒

LAM Wai

V0185

07/08/2017

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

雙魚區

 

鄭子宏

CHENG Tsz-wang

V0174

25/07/2015

 

 

 

 

 

 

大埔北區

 

柯少倫

OR Siu-lun

V0175

25/07/2015

 

 

 

 

 

 

沙田北區

 

梁盛林

LEUNG Shing-lam

V0155

17/04/2015

 

 

 

高級遠足審核員

 

高級遠足審核員如獲區、地域或總會邀請時,可舉辦深資童軍/樂行童軍地圖閱讀訓練班及遠足訓練班,以及香港青年獎勵計劃各章級野外鍛練科訓練班。如獲旅、區、地域或總會邀請時,可擔任深資童軍獎章、榮譽童軍獎章、樂行童軍獎章及貝登堡獎章之探險項目,以及香港青年獎勵計劃各章級野外鍛練科實習旅程與評核旅程的審核員/評核員。完成後,審核員須在應考者之紀錄冊,或訓練班証書上簽署並寫上其審核員編號,以便確認。

 

 

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

 

 

歐陽楚源

AU YEUNG Chor-yuen

Q0052

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

#陳劍詩

CHAN Kim-sze Alexander

Q0091

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

基求

LING Kay-kau

Q0076

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

#吳亞明

NG Ah-ming

Q0065

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

黃輝良

WONG Fai-leung

Q0104

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

陳錦榮

CHAN Kam-wing Joe

Q0105

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

何卓平

HO Cheuk-ping

Q0083

24/06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

鍾明浩

CHUNG Ming-ho

Q0116

23/05/2017

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

               

周岳思

CHAU Ngok-sze Arthur

Q0106

17/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

江智源

KONG Chi-yuen David

Q0069

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

港島南區

 

陳嘉寶

CHAN Ka-po

Q0100

15/04/2015

 

 

 

 

 

 

灣仔區

 

施煥堃

SY Huan-kun

Q0112

01/11/2015

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

 

黃兆佳

WONG Siu-kai

Q0072

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

高君亮

KO Kwan-leung

Q0096

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

黃騰達

WONG Tang-tat Tommy

Q0066

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

官文彬

KOON Man-pan

Q0095

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

岑德成

SHUM Tak-shing

Q0114

15/02/2017

 

 

 

 

 

 

何文田區

 

雷健泉

LUI Kin-chuen

Q0079

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

油尖區

 

區錦滔

AU Kam-to

Q0014

15/04/2015

 

 

 

 

 

 

旺角區

 

蘇英銘

SO Ying-ming

Q0102

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

潘少培

POON Siu-pui

Q0117

08/06/2017

 

 

 

 

 

 

深水埗西區

 

陳嘉寶

CHAN Ka-po

Q0093

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

深旺區

 

何君雄

HO Kwan-hung

Q0108

28/02/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

陳國光

CHAN Kwok-kwong

Q0109

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

(銀章)

鍾子健

CHUNG Tsz-kin

Q0118

19/09/2017

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

 

 

吳漢仲

NG Hon-chung

Q0103

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

吳凱帆

NG Oi-fan Cliff

Q0110

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

慈雲山區

 

梁啟文

LEUNG Kai-man

Q0101

11/04/2015

 

 

 

 

 

 

鯉魚門區

(銀章)

李佩芬

LEE Pui-fun

Q0111

15/04/2015

 

 

 

 

 

 

西貢區

 

蔡溢昌

TSOI Yat-cheong Abby

Q0087

15/04/2015

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

屯門東區

 

周志偉

CHAU Chi-wai

Q0107

28/02/2015

 

 

 

 

 

 

屯門西區

 

#黃榮富

WONG Wing-foo Paddy

Q0097

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

元朗西區

 

英勵成

YING Lai-sing

Q0036

15/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

司徒宗文

SZETO Chung-man

Q0053

15/04/2015

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

 

#林鼎坤

LAM Ting-kwan

Q0088

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

雷智遜

LUI Chi-shun

Q0094

20/05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

杜偉基

Chris TO Wai-kei

Q0113

06/06/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

劉禮源

LAU Lai-yuen

Q0115

05/05/2017

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017