English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

 

更新日期:15/09/2018

 

 

各級遠足審核員

香港青年獎勵計劃 遠足導師獨木舟導師

 

以下人士已被委任為本會各級遠足審核員,委任日期至2021331日為止。倘各級遠足審核員個人之領袖委任書、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關審核員委任資格亦告終止。

 

各級遠足審核員為總會指定負責 為各支部成員提供有關地圖與指南針運用及遠足的訓練,使該等成員有所準備及能應付支部內各種相關考驗及活動。

 

  附有#號之人士為總會指定負責童軍、深資童軍及樂行童軍支部成員進行香港青年獎勵計劃野外鍛鍊科之遠足導師。初級遠足審核員可審核銅章、遠足審核員可審核銅/銀章、高級遠足審核員可審核銅/銀/金章級的遠足項目。

 

附有號之人士為總會指定負責童軍、深資童軍及樂行童軍支部成員進行香港青年獎勵計劃野外鍛鍊科之獨木舟導師。初級遠足審核員可審核銅章、遠足審核員可審核銅/銀章、高級遠足審核員可審核銅/銀/金章級的獨木舟項目。

 

如獲任何單位邀請,彼等可以替該單位舉辦訓練班及為童軍、深資童軍和樂行童軍進行野外鍛鍊科遠足/獨木舟訓練及審核工作

 

 

初級遠足審核員

 

初級遠足審核員如獲區、地域或總會邀請時,可舉辦香港青年獎勵計劃銅章級野外鍛練科訓練班;如獲旅、區、地域或總會邀請時,可為香港青年獎勵計劃銅章級野外鍛練科實習旅程與評核旅程擔任評核員。完成後,審核員須在應考者之紀錄冊上,或訓練班証書上簽署並寫上其審核員編號,以便確認。

 

 

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

 

劉曉峰

LAU Hiu-fung Nelson

JEA060

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

謝雯慧

TSE Man-wai

JEA022

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

蔡春鵬

CAI Chunpeng

JEA071

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

 

譚嘉晞

TAM Ka-hei Phoebe

JEA070

21/06/2018

 

 

 

 

 

 

柴灣區

張浩原

CHEUNG Ho-yuen

JEA062

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

港島西區

冼詠倫

SIN Wing-lun

JEA050

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

灣仔區

廖穎思

LIU Wing-sze

JEA035

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

港島北區

 

李潤泰

LI Yun-tai

JEA053

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

油尖區

黎慧詩

LAI Wai-sze

JEA026

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

深水埗西區

黎嘉竣

LAI Ka-tsun

JEA063

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

鯉魚門區

關萱彤

KWAN Huen-tung

JEA059

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

鍾梓健

CHUNG Tsz-kin

JEA066

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

楊永健

YEUNG Wing-kin

JEA067

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

荃灣區

蘇立根

SO Lap-kun

JEA061

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

沈裕紅

SUN Yu-hung

JEA041

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

元朗東區

 

劉焯斌

LAU Cheuk-pan

JEA029

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

雙魚區

 

羅修力

LAW Sau-lak

JEA072

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠足審核員

 

遠足審核員如獲區、地域或總會邀請時,可舉辦深資童軍/樂行童軍地圖閱讀訓練班及遠足訓練班,以及香港青年獎勵計劃銅章及銀章級野外鍛練科訓練班。如獲旅、區、地域或總會邀請時,可擔任深資童軍獎章及樂行童軍獎章探險項目,以及香港青年獎勵計劃銅章及銀章級野外鍛練科實習旅程與評核旅程的審核員/評核員。完成後,審核員須在應考者之紀錄冊,或訓練班証書上簽署並寫上其審核員編號,以便確認。

 

 

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

 

刁永才

TIU Wing-choi Gabriel

V0176

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

邱晶

YAU Ching

V0184

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

港島南區

 

顏瓊瑋

NGAN King-wai

V0131

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

張宏剛

CHEUNG Wang-kong

V0177

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

維多利亞城區

 

龍文雋

LOONG Man-tsun Vincent

V0183

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

區永強

AU Wing-keung Frederic

V0139

13/04/2018

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

鄧偉強

TANG Wai-keung

V0180

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

油尖區

施亞朗

DE SILVA Lindamulage Aaron

V0181

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

慈雲山區

羅建邦

LAW Kin-pong

V0173

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

 

葉朗恩

IP Long-yan Ron

V0179

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

荃灣區    

羅穎恒

LAW Wing-hang

V0182

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

大埔北區

柯少倫

OR Siu-lun

V0175

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高級遠足審核員

 

高級遠足審核員如獲區、地域或總會邀請時,可舉辦深資童軍/樂行童軍地圖閱讀訓練班及遠足訓練班,以及香港青年獎勵計劃各章級野外鍛練科訓練班。如獲旅、區、地域或總會邀請時,可擔任深資童軍獎章、榮譽童軍獎章、樂行童軍獎章及貝登堡獎章之探險項目,以及香港青年獎勵計劃各章級野外鍛練科實習旅程與評核旅程的審核員/評核員。完成後,審核員須在應考者之紀錄冊,或訓練班証書上簽署並寫上其審核員編號,以便確認。

 

 

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

 

吳亞明

NG Ah-ming

Q0065

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

甯基求

LING Kay-kau

Q0076

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

陳劍詩

CHAN Kim-sze Alexander

Q0091

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

黃輝良

WONG Fai-leung

Q0104

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

鍾明浩

CHUNG Ming-ho

Q0116

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

陳錦榮

CHAN Kam-wing Joe

Q0105

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

               

周岳思

CHAU Ngok-sze Arthur

Q0106

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

灣仔區

 

施煥堃

SY Huan-kun

Q0112

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

 

黃兆佳

WONG Siu-kai

Q0072

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

官文彬

KOON Man-pan

Q0095

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

岑德成

SHUM Tak-shing

Q0114

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

高君亮

KO Kwan-leung

Q0096

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

黃騰達

WONG Tang-tat Tommy

Q0066

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

何文田區

 

雷健泉

LUI Kin-chuen

Q0079

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

旺角區

潘少培

POON Siu-pui

Q0117

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

深旺區

何君雄

HO Kwan-hung

Q0108

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

陳國光

CHAN Kwok-kwong

Q0109

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

鍾子健

CHUNG Tsz-kin

Q0118

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

 

林鼎坤

LAM Ting-kwan

Q0088

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

吳漢仲

NG Hon-chung

Q0103

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

李佩芬

LEE Pui-fun

Q0111

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

吳凱帆

NG Oi-fan Cliff

Q0110

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

慈雲山區

 

梁啟文

LEUNG Kai-man

Q0101

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

秀茂坪區

(銀章)

湯偉祥

TONG Wai-cheung

Q0121

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

西貢區

蔡溢昌

TSOI Yat-cheong Abby

Q0087

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

(銀章)

楊業勤

YEUNG Yip-kan

Q0120

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

屯門東區

周志偉

CHAU Chi-wai

Q0107

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

屯門西區

黃榮富

WONG Wing-foo Paddy

Q0097

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

 

杜偉基

TO Wai-kei Chris

Q0113

11/04/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

雷智遜

LUI Chi-shun

Q0094

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017