English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/09/2018

各級射箭教練員

 

以下人士已被委任為本會各級射箭教練員,委任日期至2021331日為止。倘各級射箭教練員個人之領袖委任書或教練員委任證、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關教練員委任資格亦告終止。所有射箭訓練班,必須由總會青少年活動署所委任的各級射箭教練員負責舉辦。如獲任何區或地域邀請,彼等可以替該單位舉辦訓練班。

 

助理射箭教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

維多利亞城區

錢浩基

CHIN Ho-kee

ASAI085

15/09/2018

 

 

 

 

 

灣仔區

王贊明

WONG Chun-ming

ASAI059

15/06/2018

 

 

 

 

 

港島北區

張嘉政

CHEUNG Ka-ching

ASAI066

01/04/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

鄧偉強

DANG Wai-keung

ASAI057

15/07/2018

 

 

 

 

 

紅磡區

詹銘亮

CHIM Ming-leung

ASAI062

01/04/2018

 

 

 

 

 

油尖區

黃思盛

WONG Sze-shing Stephen

ASAI067

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

鄧佩鸞

TANG Pui-luen

ASAI079

27/04/2018

 

 

 

 

 

旺角區

歐錫麟

AU Sek-lun

ASAI075

15/06/2018

 

 

 

 

 

深水埗東區

黃詩敏

WONG Sze-man

ASAI074

15/07/2018

 

 

 

 

 

深水埗西區

李立堯

LEE Lap-yiu

ASAI080

15/07/2018

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

慈雲山區

黎富根

LAI Foo-kan Tony

ASAI081

15/07/2018

 

新界地域

 

 

 

 

 

梁耀偉

LEUNG Yiu-wai

ASAI004

27/04/2018

 

 

 

 

 

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

ASAI005

27/04/2018

 

 

 

 

 

北葵涌區

吳志聰

NG Chi-chung

ASAI069

27/04/2018

 

 

 

 

 

青衣區

劉永傑

LAU Wing-kit

ASAI077

01/04/2018

 

 

 

 

 

屯門東區

張暹欽

CHEUNG Chim-yam

ASAI064

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

黃文靜

WONG Man-ching

ASAI065

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

胡杰

WU Kit

ASAI084

15/08/2018

 

 

 

 

 

屯門西

黃浩明

WONG Ho-ming

ASAI073

01/04/2018

 

 

 

 

 

元朗東區

陳勁剛

CHAN King-kong

ASAI086

15/09/2018

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

大埔南

張兆沖

CHEUNG Siu-chung

ASAI078

01/04/2018

 

 

 

 

 

沙田北區

陳宣穎

CHAN Suen-wing Tracy

ASAI082

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

麥偉光

MAK Wai-kwong

ASAI083

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017