English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/06/2017

各級野外定向教練員

 

以下人士已被委任為本會各級野外定向教練員,委任期至2018331日為止。倘各級野外定向教練員個人之各級領袖委任書失效或教練員委任證失效,或香港野外定向總會各級教練資格失效,其有關教練員委任資格亦告終止。各級野外定向教練員為總會指定負責舉辦野外定向訓練班者。如獲任何區、地域或總會邀請,彼等可以替該單位舉辦訓練班及進行考驗。

 

 

助理野外定向教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

港島北區

朱浩銘

CHU Ho-ming Herman

ASOI024

25/04/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

莫至剛

MOK Chi-kong

ASOI025

16/06/2015

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

荃灣區

許允立

HUI Wun-lap

ASOI026

23/05/2017

 

 

野外定向教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

陳俊輝

CHAN Chun-fai

OI001

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

林錦邦

LAM Kam-bong

OI036

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

姜華棟

KEUNG Wah-tung

OI059

01/04/2015

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

郭宇

KWOK Yue

OI045

01/04/2015

 

 

 

 

 

灣仔區

施煥堃

SY Huan-kun

OI062

01/04/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

鍾明浩

CHUNG Ming-ho

OI066

01/04/2015

 

 

 

 

 

深水埗西區

梁日禮

LEUNG Yat-lai Adrian

OI058

01/04/2015

 

 

 

 

 

深旺區

鍾子健

CHUNG Tsz-kin

OI068

25/04/2015

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

鄧慧芯

TANG Wai-sum

OI060

25/04/2015

 

 

 

 

 

南葵涌區

袁子健

YUEN Chi-kin

OI064

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

劉志泉

LAU Chi-chuen

OI009

01/11/2015

 

 

 

 

 

荃灣區

沈裕紅

SUN Yu-hung

OI065

01/04/2015

 

 

 

 

 

青衣區

劉永傑

LAU Wing-kit

OI038

25/04/2015

 

 

 

 

 

屯門東區

周志偉

CHAU Chi-wai

OI026

01/04/2015

 

 

 

 

 

 

蔡婉華

CHOI Yuen-wa

OI069

13/09/2015

 

 

 

 

 

 

林煒

LAM Wai

OI070

19/11/2016

 

 

 

 

 

元朗西區

鄭堅裕

CHENG Kin-yue

OI071

23/05/2017

 

 

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017