English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/09/2018

各級海上活動教練員

 

以下人士已被委任為本會各級海上活動教練員,委任日期2021331為止。獲委任或續任之各級海上活動教練員為總會指定之海上活動訓練及評核者,並無分地域或區。如獲邀請,彼等可以為該單位進行相關職責中的各項訓練或考驗。倘各級海上活動教練員個人之領袖委任書或教練員委任證、有關急救課程證書或專業證書失效,其有關教練員委任資格亦告終止。

 

助理獨木舟教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

SAI105

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

曾璟珩

TSANG King-hang

SAI104

15/07/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

深旺區

黃健祖

WONG Kin-cho

SAI143

16/04/2018

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

十八鄉區

陳誠業

CHAN Shing-yip

SAI171

08/05/2018

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

梁智鵬

LEUNG Chi-pang

SAI175

23/06/2018

 

 

 

 

 

 

助理獨木舟水球教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

SAI105

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

曾璟珩

TSANG King-hang

SAI104

15/07/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

深水埗西區

莫偉圖

MOK Wai-to

SAI170

01/04/2018

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

梁智鵬

LEUNG Chi-pang

SAI175

23/06/2018

 

 

 

 

 

 

助理龍舟教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

盧冠華

Francis LO Koon-wah

SAI012

08/05/2018

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

SAI105

16/04/2018

 

 

 

 

 

 

曾璟珩

TSANG King-hang

SAI104

15/07/2018

 

 

 

 

 

維多利亞城區

黎卓輝

Vincent LAI Cheuk-fai

SAI035

01/04/2018

 

 

 

 

 

港島北區

陳嘉華

Patrick CHAN Ka-wah

SAI179

15/08/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

深旺區

黃健祖

WONG Kin-cho

SAI143

16/04/2018

 

 

 

 

 

深水埗西區

莫偉圖

MOK Wai-to

SAI170

15/09/2018

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

黃大仙區

霍偉明

Raman FORK Wai-ming

SAI041

24/04/2018

 

 

 

 

 

 

徐嘉苓

Maggie TSUI Ka-ling

SAI042

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

鄧紹基

TANG Siu-kei

SAI023

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

利文峰

LI Man-fung

SAI174

15/06/2018

 

 

 

 

 

秀茂坪區

陳孟麟

Alan CHAN Mang-lun

SAI009

14/09/2018

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

SAI084

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

SAI056

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

梁耀偉

LEUNG Yiu-wai

SAI026

08/05/2018

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

梁智鵬

LEUNG Chi-pang

SAI175

23/06/2018

 

 

 

 

 

 

初級童軍標準艇教練員

 

 

 

 

委任日期

九龍地域

 

 

 

 

紅磡區

陳承偉

Vincent CHAN Shing-wai

SAI162

01/04/2018

 

 

 

 

 

何文田區

明家耀

MING Ka-yiu

SAI013

11/04/2018

 

 

 

 

 

紅磡區

余德輝

YU Tak-fai

SAI021

24/04/2018

 

 

 

 

 

 

林舉聖

LAM Kui-shing

SAI169

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

陳熙駿

CHAN Hei-tsun

SAI178

15/07/2018

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

 

楊劍聰

YEUNG Kim-chung

SAI177

15/07/2018

 

 

 

 

 

九龍灣區

林迅嶢

LAM Shun-yiu

SAI126

11/04/2018

 

 

 

 

 

將軍澳區

鄭妙紅

CHENG Miu-hung

SAI176

15/07/2018

 

 

 

 

 

觀塘區

李德祥

Airiy LI Tak-cheung

SAI097

09/08/2018

 

 

 

 

 

 

獨木舟教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

盧冠華

Francis LO Koon-wah

SAI012

08/05/2018

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

柴灣區

郭宇

KWOK Yue

SAI142

01/04/2018

 

 

 

 

 

港島西區

曾滿淦

Gilbert TSANG Mun-kam

SAI082

08/05/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

何文田區

明家耀

MING Ka-yiu

SAI013

11/04/2018

 

 

 

 

 

深水涉西區

李菁華

LEE Ching-wah

SAI098

15/06/2018

 

 

 

 

 

油尖區

施亞朗

DE SILVA Lindamulage Aaron

SAI128

15/06/2018

 

 

 

 

 

深水埗東區

黃志華

WONG Chi-wah

SAI157

15/07/2018

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

黃大仙區

霍偉明

Raman FORK Wai-ming

SAI041

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

徐嘉苓

Maggie TSUI Ka-ling

SAI042

08/05/2018

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

沙田南區

原川山

YUEN Chuen-shan

SAI050

01/04/2018

 

 

 

 

 

沙田西區

岑智敏

SHAM Chi-man

SAI173

15/06/2018

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

SAI084

08/05/2018

 

 

 

 

 

十八鄉區

吳桂常

NG Kwai-sheung

SAI172

08/05/2018

 

龍舟教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

樹開

LING Shu-hoi

SAI017

15/08/2018

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

港島西區

曾滿淦

Gilbert TSANG Mun-kam

SAI082

08/05/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

油尖區

李漢文

LEE Hon-man

SAI168

08/05/2018

 

 

 

 

 

深水涉西區

李菁華

LEE Ching-wah

SAI098

15/06/2018

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

沙田南區

原川山

YUEN Chuen-shan

SAI050

01/04/2018

 

 

 

 

 

沙田西區

岑智敏

SHAM Chi-man

SAI173

15/06/2018

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

蔣偉杰

TSEUNG Wai-kit

SAI055

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

獨木舟水球教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

港島西區

曾滿淦

Gilbert TSANG Mun-kam

SAI082

08/05/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

何文田區

明家耀

MING Ka-yiu

SAI013

11/04/2018

 

 

 

 

 

深水涉西區

李菁華

LEE Ching-wah

SAI098

15/06/2018

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

沙田南區

原川山

YUEN Chuen-shan

SAI050

01/04/2018

 

 

 

 

 

沙田西區

岑智敏

SHAM Chi-man

SAI173

15/06/2018

 

 

 

 

 

 

中級童軍標準艇教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

蔡嘉俊

CHOY Ka-chun

SAI008

15/07/2018

 

 

 

 

 

 

高級童軍標準艇教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

陳錦榮

Joe CHAN Kam-wing

SAI076

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

張展千

CHEUNG Chin-chin

SAI089

01/04/2018

 

 

 

 

 

 

曾昭溢

Franky TSANG Chui-yat

SAI090

01/04/2018

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

向展鵬

HEUNG Chin-pang

SAI036

08/05/2018

 

 

 

 

 

維多利亞城區

黎卓輝

Vincent LAI Cheuk-fai

SAI035

01/04/2018

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

紅磡區

鍾志文

CHUNG Chi-man

SAI165

15/06/2018

 

 

 

 

 

深水埗西區

吳家傑

NG Ka-kit

SAI006

15/08/2018

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

黃大仙區

鄧紹基

TANG Siu-kei

SAI023

08/05/2018

 

 

 

 

 

秀茂坪區

陳孟麟

Alan CHAN Mang-lun

SAI009

14/09/2018

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

林曉義

Henry LAM Hil-yee

SAI094

01/04/2018

 

 

 

 

 

沙田南區

歐陽杰

AU YEUNG Kit

SAI093

01/04/2018

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

蔣偉杰

TSEUNG Wai-kit

SAI055

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

SAI084

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

SAI056

08/05/2018

 

 

 

 

 

 

梁耀偉

LEUNG Yiu-wai

SAI026

08/05/2018

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017