English

主頁 > 童軍總會 > 青少年活動署

更新日期:15/9/2017

各級海上活動教練員

 

以下人士已被委任為本會各級海上活動教練員,委任日期2018331為止。倘各級海上活動教練員個人之各級領袖委任書或教練員委任證、急救證書或專業證書失效,其有關教練員委任亦告終止。所有認可之海上活動訓練班,必須由總會青少年活動署所委任的相關海上活動教練員負責舉辦。如獲任何區、地域或總會邀請,彼等可以替該單位舉辦訓練班,惟於舉辦訓練班前必須向有關單位提交有效急救證書及專業證書副本。

 

助理童軍標準艇教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

 

鄒偉康

CHOW Wai-hong

SAI099

16/06/2015

 

助理獨木舟教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

 

盧世烜

LO Sai-huen

SAI100

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

鄧國強

TANG Kwok-keung

SAI101

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

姚覺程

Kongi IU Kok-ching

SAI102

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

陳華

CHAN Joseph

SAI103

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

曾璟珩

TSANG King-hang

SAI104

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

SAI105

09/04/2015

 

 

 

 

 

柴灣區

馮競璋

FUNG King-cheung

SAI107

25/04/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

何文田區

黃婷玉

WONG Ting-yuk

SAI067

25/04/2015

 

 

 

 

 

深水埗西區

李菁華

LEE Ching-wah

SAI098

07/02/2015

 

助理龍舟教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

莊柏言

CHONG Pak-yin

SAI062

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

陳孟麟

CHAN Mang-lun

SAI009

28/02/2015

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

鄒偉康

CHOW Wai-hong

SAI099

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

盧世烜

LO Sai-huen

SAI100

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

鄧國強

TANG Kwok-keung

SAI101

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

姚覺程

Kongi IU Kok-ching

SAI102

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

陳華

CHAN Joseph

SAI103

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

曾璟珩

TSANG King-hang

SAI104

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

SAI105

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

姚鴻弟

Tommy IU Hung-tai

SAI040

09/04/2015

 

 

 

 

 

港島北區

林贊生

Rumjahn Salim

SAI106

25/04/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

何文田區

黃婷玉

WONG Ting-yuk

SAI067

25/04/2015

 

 

 

 

 

深水埗西區

李菁華

LEE Ching-wah

SAI098

07/02/2015

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

梁耀偉

LEUNG Yiu-wai

SAI026

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

SAI056

05/07/2015

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

林曉義

Henry LAM Hil-yee

SAI094

24/03/2016

 

 

 

 

 

沙田北區

梁盛林

LEUNG Shing-lam

SAI078

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

助理獨木舟水球教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

 

盧世烜

LO Sai-huen

SAI100

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

鄧國強

TANG Kwok-keung

SAI101

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

陳華

CHAN Joseph

SAI103

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

曾璟珩

TSANG King-hang

SAI104

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

楊樹豪

YEUNG Shu-hou

SAI105

09/04/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

何文田區

黃婷玉

WONG Ting-yuk

SAI067

25/04/2015

 

 

 

 

 

深水埗西區

李菁華

LEE Ching-wah

SAI098

07/02/2015

 

 

 

 

 

初級童軍標準艇教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

 

鄭鴻基

CHENG Hung-kei

SAI113

16/06/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紅磡區

余德輝

YU Tak-fai

SAI021

07/02/2015

 

 

 

 

 

 

陳承偉

CHAN Shing-wai Vincent

SAI162

24/11/2016

 

 

 

 

 

 

林舉聖

LAM Kui-shing

SAI169

10/07/2017

 

 

 

 

 

何文田區

明家耀

MING Ka-yiu

SAI013

21/03/2015

 

 

 

 

 

 

吳國麟

NG Kwok-lun

SAI059

25/04/2015

 

 

 

 

 

深水埗東區

廖子鈞

LIU Chi-kwan

SAI125

25/08/2016

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

觀塘區

李德祥

Airiy LI Tak-cheung

SAI097

01/01/2015

 

 

 

 

 

 

李家瀚

LEE Ka-hon

SAI038

25/04/2015

 

 

 

 

 

九龍灣區

林迅嶢

LAM Shun-yiu

SAI126

03/03/2017

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

林曉義

Henry LAM Hil-yee

SAI094

24/03/2016

 

 

 

 

 

沙田北區

梁盛林

LEUNG Shing-lam

SAI078

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

獨木舟教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

歐陽杰

AU YEUNG Kit

SAI093

19/03/2016

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

姚鴻弟

Tommy IU Hung-tai

SAI040

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

郭宇

KWOK Yue

SAI142

19/03/2016

 

 

 

 

 

 

郭柏威

KWOK Pak-wai Jeffrey

SAI153

14/06/2016

 

 

 

 

 

 

李婉顏

LEE YUEN-NGAN Amy Lawrence

SAI029

11/05/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

蕭家榮

SIU Liro Ka-wing

SAI066

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

焦偉祺

CHIU Wai-kae

SAI005

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

陳志良

CHAN Chi-leung

SAI063

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

施亞朗

DE SILVA Lindamulage Aaron

SAI128

12/08/2015

 

 

 

 

 

何文田區

明家耀

MING Ka-yiu

SAI013

21/03/2015

 

 

 

 

 

九龍塘區

陳尚禮

Sunny CHAN Sheung-lai

SAI124

25/07/2015

 

 

 

 

 

深水埗東區

廖子鈞

LIU Chi-kwan

SAI125

06/09/2017

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

黃大仙區

霍偉明

Raman FORK Wai-ming

SAI041

31/05/2016

 

 

 

 

 

 

徐嘉苓

Maggie TSUI Ka-ling

SAI042

31/05/2016

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

SAI084

05/07/2015

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

 

黃堅毅

Christopher WONG Kin-ngai

SAI091

25/04/2015

 

 

 

 

 

大埔北區

盧冠華

LO Koon-wah

SAI012

17/12/2014

 

 

 

 

 

沙田南區

原川山

YUEN Chuen-shan

SAI050

16/06/2015

 

龍舟教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

林志波

LAM Chi-por

SAI068

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

歐陽杰

AU YEUNG Kit

SAI093

19/03/2016

 

 

 

 

 

 

樹開

LING Shu-hoi

SAI017

10/11/2016

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

鄭鴻基

CHENG Hung-kei

SAI113

16/06/2015

 

 

 

 

 

維多利亞城區

黎卓輝

Vincent LAI Cheuk-fai

SAI035

25/03/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

蕭家榮

SIU Liro Ka-wing

SAI066

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

焦偉祺

CHIU Wai-kae

SAI005

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

黃志華

WONG Chi-wah

SAI157

07/09/2016

 

 

 

 

 

油尖區

李漢文

LEE Hon-man

SAI168

23/05/2017

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

黃大仙區

鄧紹基

TANG Siu-kei

SAI023

25/03/2015

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

SAI084

05/07/2015

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

沙田南區

原川山

YUEN Chuen-shan

SAI050

09/12/2016

 

 

 

 

 

 

獨木舟水球教練員

 

 

 

 

委任日期

港島地域

 

 

 

 

 

鄭鴻基

CHENG Hung-kei

SAI113

16/06/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

蕭家榮

SIU Liro Ka-wing

SAI066

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

陳志良

CHAN Chi-leung

SAI063

16/06/2015

 

 

 

 

 

何文田區

明家耀

MING Ka-yiu

SAI013

21/03/2015

 

 

 

 

 

新界東地域

 

 

 

 

沙田南區

原川山

YUEN Chuen-shan

SAI050

09/12/2016

 

 

 

 

 

 

獨木舟國際賽艇教練員

 

 

 

 

委任日期

九龍地域

 

 

 

 

 

蕭家榮

SIU Liro Ka-wing

SAI066

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

風帆教練員

 

 

 

 

委任日期

九龍地域

 

 

 

 

 

蕭家榮

SIU Liro Ka-wing

SAI066

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

滑浪風帆教練員

 

 

 

 

委任日期

九龍地域

 

 

 

 

 

蕭家榮

SIU Liro Ka-wing

SAI066

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

中級童軍標準艇教練員

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

蔡嘉俊

CHOY Ka-chun

SAI008

21/03/2015

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

郭柏威

KWOK Pak-wai Jeffrey

SAI153

14/06/2016

 

 

 

 

 

 

李婉顏

LEE YUEN-NGAN Amy Lawrence

SAI029

07/09/2016

 

 

高級童軍標準艇教練員

 

 

 

 

 

 

委任日期

總會

 

 

 

 

 

歐陽杰

AU YEUNG Kit

SAI093

28/02/2015

 

 

 

 

 

 

陳錦榮

Joe CHAN Kam-wing

SAI076

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

莊柏言

CHONG Pak-yin

SAI062

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

林志波

LAM Chi-por

SAI068

16/06/2015

 

 

 

 

 

 

陳孟麟

CHAN Mang-lun

SAI009

28/02/2015

 

 

 

 

 

 

張展千

CHEUNG Chin-chin

SAI089

31/03/2016

 

 

 

 

 

港島地域

 

 

 

 

 

郭淑儀

KWOK Suk-yee

SAI022

25/03/2015

 

 

 

 

 

 

向展鵬

HEUNG Chin-pang

SAI036

09/04/2015

 

 

 

 

 

 

廖家強

LIU Ka-keung

SAI139

05/10/2015

 

 

 

 

 

維多利亞城區

黎卓輝

Vincent LAI Cheuk-fai

SAI035

25/03/2015

 

 

 

 

 

九龍地域

 

 

 

 

 

蕭家榮

SIU Liro Ka-wing

SAI066

11/05/2015

 

 

 

 

 

 

焦偉祺

CHIU Wai-kae

SAI005

16/06/2015

 

 

 

 

 

紅磡區

游紹斌

YAU Shiu-bun

SAI096

17/12/2014

 

 

 

 

 

 

鍾志文

CHUNG Chi-man

SAI165

17/03/2017

 

 

 

 

 

何文田區

吳家傑

NG Ka-kit

SAI006

28/02/2015

 

 

 

 

 

 

吳國偉

NG Kwok-wai

SAI001

25/04/2015

 

 

 

 

 

油尖區

曾昭溢

Franky TSANG Chiu-yat

SAI090

25/04/2015

 

 

 

 

 

深旺區

陳仲賢

CHAN Chung-yin

SAI092

28/02/2015

 

 

 

 

 

東九龍地域

 

 

 

 

黃大仙區

鄧紹基

TANG Siu-kei

SAI023

25/03/2015

 

 

 

 

 

新界地域

 

 

 

 

 

梁耀偉

LEUNG Yiu-wai

SAI026

25/04/2015

 

 

 

 

 

 

鍾柳芬

CHUNG Lau-fan

SAI056

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

郭宇程

KWOK Yue-ching

SAI084

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

蔣偉杰

TSEUNG Wai-kit

SAI055

05/07/2015

 

 

 

 

 

 

網頁地圖 | 聯絡我們 | 常見問題 | 免責聲明 | 通告 | 職位招聘 香港童軍總會版權所有2017